for MODO Magazine by Lyubov Pogorela

for MODO Magazine
photographer Lyubov Pogorela 

pogorela.com

model Alena @1 mother agency
stylist Anna Litkovska
muah Dasha Taivas

modo_LyubovPogorela_floWEARs_1

modo_LyubovPogorela_floWEARs_2

modo_LyubovPogorela_floWEARs_4

modo_LyubovPogorela_floWEARs_3

modo_LyubovPogorela_floWEARs_5