MODEL TEST by Sasha Lebedeva

 Style: Anastasiya Soboleva

MUA: Nona Tishchenko

Hair: Stets Julia

Model: Nastya (STAR SYSTEM)

Photo: Sasha Lebedeva 

2wdQiSl4GcI 9xXhGHbg4Dw  ISkQKZNvkEE  4VbpwBWXRxo

  Wc03CgO5oggQ3rQpMfVK0Y

abucyKsDszkNvuQcw0Ch0ITyCBZfc0bCQ1nbrEiJUIsA

2dmbTnQrZ58 XEx1WKFphbw

CQTksk9ExrshRw97vEzUt4