Anabel Arto

Photo Lena Grishkova 

M&H Galya Urkevich

Style Edna Shindinde

The last touch up Evgeniya Olendareva

Model, art-director Anna Shakola

Location- ICON RENTAL STUDIO

www.icon-kiev.com

0DEFQxj-SDM Hj-N7HXPvNI jHbM6j_RhUg ox8sSvbEzXY POdns3jU9vY xEwiELTlNB4